Ladies Article
May 27, 2014  Views 3563
Feb 17, 2015  Views 2233
Feb 25, 2014  Views 3652
Feb 24, 2013  Views 2209
Oct 22, 2012  Views 2526
Apr 11, 2013  Views 2740
Jan 17, 2013  Views 2496
brejdro fõokdj wdjdu ol=fKa udmg
Feb 23, 2013  Views 2219
  Models mirror
Taapsee Pannu Photo
images (11)
Roopantharana Preview Show
images (25)
Rithika Kodithuwakku
images (123)
Natasha Roshel
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Yadamin Banda Wilang
Sansun Hasun Gamana
Kath Kawuruwath
Mage Duwe Oba Awadiy
Ma Dase Wedana Oba D
Jagan Mohini [ Saras
  Films
Mouse
Aksharaya Sinhala 18
Wala Patala
CHITHIRAI THINGAL
Snehituda - Telugu M
Ek Hasina Th
  Cartoons
Kadiyai Thadiyai
KATHAREY KUMARA -49
THE IRON MAN (19) 20
Electro Boy (99) 201
SUTINMAATIN (101) 20
Dunuwaliga Wanduru R
93 È fndaïnhlg wyqfj,d je,s f.dfvka r;a;rka u;=lrf.k ;ju;a wyig yQ,a,k rejkaje,af,a iuka - ùäfhda
Jan 11, 2017 01:00 pm
view 3298 times
0 Comments

93 È fndaïnhlg wyqfj,d je,s f.dfvka r;a;rka u;=lrf.k ;ju;a wyig yQ,a,k rejkaje,af,a iuka - ùäfhda


je,s f.dv odkfldg ms<sld frda.hla we;sjqKd''


wdndê; jegqmj;a kE''
mdkaor 3g ke.sg,d ÿjkjd''

rejkaje,a, ckWodk .ïudkfha Ôj;a fjk iuka l=udr 1991 È hqo yuqod fiajhg tl;= jqKq finf,la'

rg fjkqfjka fmrg wdmq iuka 1993 È fndaïnhlg wyqfj,d wdndê; ;;a;ajhg m;afjkjd'


wjqreÿ 12 la hqo yuqodfõ fiajh lr,d kS;Hdkql+,j bj;ajqKdg miafia iuka Ôúf;a f.kshkak jeä f.dv odkafka wdndê; jegqm mjd fkd,eîu fya;=fjka'

iuka olaI uer;ka l%Svlfhla jf.au Tyqf.a ìßo;a olaI l%Säldjla'

m%ùKhkaf.a l%Svd ;r.j,ska jeäu rka molalï ÈkQ hqj< úÈyg;a Tjqka mj;ajkafka iyc yelshdjla Tjqka ;=, ;sîu ksiduhs'

orejka ;=kafofkl=f.a msfhl=jQ iuka wd¾:sl wmyiq;d ueo l%Svdjo lrf.k hkafka f,dl= lemlsÍula lrñka'

m%Yak f.dvla tlal wdndê; úY%du jegqm;a ke;sj f.jk Ôúf;a .ek iuka bkafka f,dl= ÿlla ysf;a ;shdf.k'


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *