Ladies Article
uq;%d wudre i`.jdf.k bkak tmd
Oct 29, 2015  Views 2459
Aug 14, 2014  Views 2423
Nov 15, 2014  Views 3867
wïu,dghs ÿj,dghs ú;ruhs''
Jan 03, 2018  Views 32
ri.=K msß biafida
Nov 09, 2016  Views 537
Dec 03, 2012  Views 2358
Dec 20, 2012  Views 2358
Aug 11, 2013  Views 2439
  Models mirror
Satya Baashi
images (10)
Nadeesha hmamali photos
images (29)
Nayana and Gayathri at Chennai
images (9)
shashi
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Ekasith Deathanaka N
Siripuda Wasse Api T
Gamane Gim Niw Eda
mal natu weni podi d
Pem Pata Wela
Asa Randunu Randunu
  Films
Manal Kayiru
Papi Bengla
Silent Hill 3
Unusum Rathriya
Blood Legend
Star
  Cartoons
Sapa Duka Harana Mee
Gadget Podda
Yakaari Sinhala Cart
Phosana Poddo -26
Yakiri
Dunu Waliga Wanduru
fï f,dafl fyd|u wïud''yeuodu i;=áka bkak''iñ;df.a oEi l÷,ska f;;a l< ¥ ldúkaoahd f.a Birthday imarhsia tl ^VIDEO&
Jan 10, 2018 03:31 pm
view 296 times
0 Comments

fï f,dafl fyd|u wïud''yeuodu i;=áka bkak''iñ;df.a oEi l÷,ska f;;a l< ¥ ldúkaoahd f.a Birthday imarhsia tl ^VIDEO&

iñ;d uqÿkafldgqj lshkafka jir .Kkdjla mqrdjgu ,dxflah ix.S; f,da,Ska mskjQ .dhsldjla lsõfjd;a yß'tod b|ka wo fjklx ;ukaf.a ckm%shlu tf,iu ;shdf.k bkak iñ;d thdf.a 45jk WmkaÈkh Bfha ^09& ieurejd'

iñ;df.a WmkaÈkh l,d f,dalfhka iqN me;=ï /ila ,eì,d ;snqKd'ta w;f¾ ,enqK tl iqNme;=ula oel,d iñ;d f.dvla ixfõ§ jqKd'fï úÈhg iqN me;=ï tla lr,d ;snqfKa wef.a ÈhKsh jk ldúkaoHd wêldß'

ùäfhdajlska ;ukaf.a wdor”h wïuj im%hsia lrmq ldúkaoHd

Thd jf.a wïud flfkla uu oel,d kE"fï f,dafl bkak yeu wïud flfklagu Thd fyd| WodyrKhla'yeuodgu m%d¾:kd lrkafka i;=áka bkak'Th weia fofla fmdä l÷,la yß oel.kak leu;s kE'yeuodgu i;=áka bkak''‘‘ lsh,d ;snqKd'

ùäfhdaj my;ska krUkak'

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *