Ladies Article
Feb 21, 2013  Views 2786
iqo hEu ^Leucorrhoea& frda.hlao@
Oct 06, 2012  Views 13758
iamhsis Ñlka úka.aia
Aug 12, 2016  Views 460
Mar 25, 2013  Views 2362
lsr, îu
Jun 29, 2016  Views 3445
Feb 13, 2013  Views 2768
Oct 26, 2012  Views 2479
Sep 20, 2014  Views 2478
  Models mirror
derana miss sri lanka 2013
images (20)
Nirosha model
images (28)
Natasha Rathnayake Xmas Fashion
images (36)
mariya
images (8)
  Song of the Day - Lyrics
Perada Mawusina
Pem Pata Wela
Sandapana Wage Dilen
Labendiye
awado mangalle
Sihina Lowak Dutuwa
  Films
sundarai adare Sinha
Naya Zalzala
Raja Horu
Senasuru Maruwa
The Evil
Mr Maharani Tamil Fu
  Cartoons
BEN10 - (05) 2015-04
SURAWEERA BATTA
CHANDI 20 - 2014-02-
Electro Boy (27) 201
MAYA BANDAHNA 23
WALAS MULLA (64) 201
ß;slaf.a Wmka Èkhg wóIdf.ka wuq;= úÈfha iqnme;=ula''``  laßIa 4 ksl=;a fjk oji WmkaÈk ;E.a. úÈhg wèhlaIjrhdf.ka''
Jan 11, 2018 12:42 pm
view 230 times
0 Comments

ß;slaf.a Wmka Èkhg wóIdf.ka wuq;= úÈfha iqnme;=ula''``  laßIa 4 ksl=;a fjk oji WmkaÈk ;E.a. úÈhg wèhlaIjrhdf.ka''

iqmsß fnd,sjqâ k¿ ß;sla frdaIka wo ^10& ish 44 jk Wmka Èkh ieurejd'

1974 ckjdß 10 Wm; ,o ß;sla bkaÈhdkq Ñ;%mg lafIaia;%fha fkdueflk kduhla ;nd ;sfnkjd' 1980 oYlfha§ <ud kÆfjl= f,ig iskudjg msúfik ß;sla miq lf<l jeäu jdkscuh id¾:l;ajhla fukau"jeäu iïudk m%udKhla ysñ lr .;a fldhs ñ,a .hd" l%sIa"vQï"fcdaOd wlan¾ jeks Ñ;%mgl /il m%Odk pß; ksrEmkh l,d'

ß;sla‌ frdaIka uq,ajrg rx.kfhka odhl jQ ~~lfyda kd mahd¾ ydhs ys~~ Ñ;%gfha ß;slaf.a fmïj;sh f,i rx.kfhka odhl ù ;snqfka wóId mfg,a wo ß;alaf.a WmkaÈkh fjkqfjka wmQre iqn me;=ï mKsúvhla tl;= lr ;snqKd'

ta jf.au ß;sla rx.kfhka odhljk fndfyda fokd wdYdfjka n,mq l%sIa Ñ;%mg ud,dfõ 04 jekak ksl=;a lrk oji;a ß;slaf. WmkaÈfka ojfiu tu Ñ;%mgfha wOHlaIjrhd áõg¾ mKsúvhla ksl=;a lrñka lsh,d ;snqkd' yenehs talgkï ;j wjqreÿ lsysmhla n,df.k bkak fjkjd' fudlo 2020 È ;uhs l%sIa 4 Ñ;%mgh n,kak wmsg Tng wjia;dj ysñ fjkafk'

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *