Ladies Article
Jan 08, 2013  Views 2445
Jul 30, 2013  Views 2419
fndafkdjk frda. w;f¾ ys;g ÿlu fok frda.h
Jan 12, 2016  Views 2503
Sep 12, 2012  Views 3116
Oct 04, 2012  Views 2350
Mar 12, 2015  Views 2609
Mar 22, 2013  Views 2520
Mar 18, 2014  Views 3669
  Models mirror
Photo shoot with Shalani Tharaka
images (26)
natasha-rathnayaka-red-photo shoot
images (6)
Piyumi shanika onlocation
images (0)
Beach Girl
images (13)
  Song of the Day - Lyrics
Pata Pata Mal
Daladaa Hamuduruwane
Daasa Wasa Sitiya Ob
Ra Sihinen
Wen Wee Dan
danena duk vedana hi
  Films
Gamani
Dhamayanthi Varugira
Dorakada Maarawa
Maidane Jung
Muhudu Lihini
Badulu Kochchiya
  Cartoons
MAYA DIVAINA 04 2016
Panchappu Sinhala Ca
Electro Boy 31.12.20
SUTINMAATINs3- (426)
PODDA- 11
Pink Panther
WKqiqï mar;spdr ueo ud,s cmqr iriúfha l:slfhl= fjhs ) lnf,ka ,smg jegqK;a Ôúf;a Èkk yeá .ek ud,s lshmq l;dj ^PHOTOS&
Jan 12, 2018 01:41 pm
view 257 times
0 Comments

WKqiqï mar;spdr ueo ud,s cmqr iriúfha l:slfhl= fjhs ) lnf,ka ,smg jegqK;a Ôúf;a Èkk yeá .ek ud,s lshmq l;dj ^PHOTOS&l


Y%S chj¾Okmqr úYaj úoHd,h u.ska ixúOdkh lrkq ,nk ‘id¾:l;ajfha fijKe,a,‘ kï jevuq¿ ud,dfõ fojks wÈhr miq.shod tu úYaj úoHd,fha jHjydßl úoHdmSG Y%jKd.drfha§ meje;ajqKd'

fuu jevuq¿fõ m%Odk l:slhd njg m;ajQfha iqmsß fõ. mkaÿ hjk l%Svl ,is;a ud,sx.hs'

ndOl yuqfõ bÈßhg hñka jD;a;Sh Ôú;h ilid.kafka flfiao@ mSvkhka yuqfõ id¾:l;ajh <Ûd lr.kafka flfiao jeks wruqKq Tiafia fuu jevuq¿j mej;s w;r cd;Hka;r uÜgfï l%Svlfhl= f,iska ,is;a ud,sx.f.a we;aoelSï isiqka iu. fnod yod.ekSuo fuys ;j;a wruqKla jqKd'

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *