Ladies Article
Sep 24, 2013  Views 2400
Dec 10, 2013  Views 2351
Sep 11, 2013  Views 2387
Dec 19, 2014  Views 2344
riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@
Jan 20, 2018  Views 16
wd¾:j Èkj, wêl fõokdjla wehs@
Aug 31, 2016  Views 769
Oct 19, 2012  Views 3141
rig lEu youqo@ rgb`os flala" lv, ud¨j" fldlkÜ flala" pmd;s
Sep 01, 2015  Views 2455
  Models mirror
Aish Athukoralage Photoshoot
images (11)
Sachini-Ruwanthika
images (8)
Maleeka Sirisenage
images (16)
Abula
images (18)
  Song of the Day - Lyrics
Mage Heenaye Langa I
kauruda pawi pawi th
Watena Kandulu Pisal
Visekara Arumaththi
Dahasin Sadi Pem Sit
Sanda Mithuri
  Films
Tharaka Mal
Don No 1
spy kids
Ape Yalu Punchi Boot
Rough Latest Telugu
Chuda Chuda
  Cartoons
PINK PANTHER 02-18
Sura Weera Batta
Singithige Katha Car
Kadiyai Thadiyai Sin
NIM NETHI LOWA 09
PODDA -02
WKqiqï mar;spdr ueo ud,s cmqr iriúfha l:slfhl= fjhs ) lnf,ka ,smg jegqK;a Ôúf;a Èkk yeá .ek ud,s lshmq l;dj ^PHOTOS&
Jan 12, 2018 01:41 pm
view 261 times
0 Comments

WKqiqï mar;spdr ueo ud,s cmqr iriúfha l:slfhl= fjhs ) lnf,ka ,smg jegqK;a Ôúf;a Èkk yeá .ek ud,s lshmq l;dj ^PHOTOS&l


Y%S chj¾Okmqr úYaj úoHd,h u.ska ixúOdkh lrkq ,nk ‘id¾:l;ajfha fijKe,a,‘ kï jevuq¿ ud,dfõ fojks wÈhr miq.shod tu úYaj úoHd,fha jHjydßl úoHdmSG Y%jKd.drfha§ meje;ajqKd'

fuu jevuq¿fõ m%Odk l:slhd njg m;ajQfha iqmsß fõ. mkaÿ hjk l%Svl ,is;a ud,sx.hs'

ndOl yuqfõ bÈßhg hñka jD;a;Sh Ôú;h ilid.kafka flfiao@ mSvkhka yuqfõ id¾:l;ajh <Ûd lr.kafka flfiao jeks wruqKq Tiafia fuu jevuq¿j mej;s w;r cd;Hka;r uÜgfï l%Svlfhl= f,iska ,is;a ud,sx.f.a we;aoelSï isiqka iu. fnod yod.ekSuo fuys ;j;a wruqKla jqKd'

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *