Ladies Article
Mar 06, 2015  Views 2962
Aug 16, 2012  Views 3191
Mar 13, 2013  Views 2307
Aug 08, 2013  Views 2481
Feb 21, 2013  Views 2394
Tima oskh u;la lrjk iqúfYaIS wema tlla
Aug 26, 2015  Views 4441
May 30, 2014  Views 2457
îÉ fjäx tlla .ek ys;,d n,uqo
Dec 16, 2015  Views 2409
  Models mirror
Dinusha Rajapakse
images (6)
Nadeesha Hemamali - Home Shoot
images (16)
Madhushika Lakmali
images (12)
Rashmi red
images (6)
  Song of the Day - Lyrics
Iwasaida Manda
Hadawatha Parana Son
Hitha Wawannema Na O
Suwanda Hamana Bilid
Digasiye DIgu Neela
danena duk vedana hi
  Films
MARYAN
Sooriya Arana
Aaha Ethanai Azhagu
Jaya Sikurui
Sankranthi
Prabhakaran
  Cartoons
The Garfield Show
Gadget Podda
KRISHNA BALRAM- (24)
Chandi Sinhala Carto
SURAWEERA BATTA 04-0
WALAS MULLA (94) 201
WKqiqï mar;spdr ueo ud,s cmqr iriúfha l:slfhl= fjhs ) lnf,ka ,smg jegqK;a Ôúf;a Èkk yeá .ek ud,s lshmq l;dj ^PHOTOS&
Jan 12, 2018 01:41 pm
view 256 times
0 Comments

WKqiqï mar;spdr ueo ud,s cmqr iriúfha l:slfhl= fjhs ) lnf,ka ,smg jegqK;a Ôúf;a Èkk yeá .ek ud,s lshmq l;dj ^PHOTOS&l


Y%S chj¾Okmqr úYaj úoHd,h u.ska ixúOdkh lrkq ,nk ‘id¾:l;ajfha fijKe,a,‘ kï jevuq¿ ud,dfõ fojks wÈhr miq.shod tu úYaj úoHd,fha jHjydßl úoHdmSG Y%jKd.drfha§ meje;ajqKd'

fuu jevuq¿fõ m%Odk l:slhd njg m;ajQfha iqmsß fõ. mkaÿ hjk l%Svl ,is;a ud,sx.hs'

ndOl yuqfõ bÈßhg hñka jD;a;Sh Ôú;h ilid.kafka flfiao@ mSvkhka yuqfõ id¾:l;ajh <Ûd lr.kafka flfiao jeks wruqKq Tiafia fuu jevuq¿j mej;s w;r cd;Hka;r uÜgfï l%Svlfhl= f,iska ,is;a ud,sx.f.a we;aoelSï isiqka iu. fnod yod.ekSuo fuys ;j;a wruqKla jqKd'

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *