Ladies Article
Jun 30, 2014  Views 2680
Sep 18, 2012  Views 3040
Jul 14, 2014  Views 3398
Jun 08, 2013  Views 2404
Jan 23, 2013  Views 2416
Jul 09, 2013  Views 2480
f.dajd u,a iu.Û neo.;a l=l=¿ uia
Feb 23, 2018  Views 97
u|ireNdjh
Feb 26, 2013  Views 2591
  Models mirror
Nuwangi-Bandara
images (25)
Ornella Big 21 Birthday
images (18)
studio feather photography
images (10)
Anushka
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
Kanda Suriduni Obe O
Ra Sihinen
Denuwan Piya Kanduli
Oba Pipuna Mage Neth
Sandapana Wage Dilen
Mage Daasama Piyawi
  Films
My Mighty Princess
Madara Parasathu
Shankar IPS
22 JUMP Sreet
Mr Maharani Tamil Fu
Queen The Concubine
  Cartoons
MAD 2014-07-29
SUTINMAATINs3- (462)
321 PENGUINS 2015-01
WALAS MULLA (145)
Dunu Waliga - 20.10
Cow The Boy Show
r lsf,da 200 la wvq lr.ksñka iqrEmS jQ ;reKshf.a ryi ) Photos
Mar 08, 2018 03:59 pm
view 320 times
0 Comments

r lsf,da 200 la wvq lr.ksñka iqrEmS jQ ;reKshf.a ryi ) Photos


,krl mqreÿ ke;s lr.kak ´k'',

,wêl nr ksid uf.a YÍrh ßÿkd'',

wêl ;rndrej lshkafka ´kEu flfkl=g ysirohla jf.au udkisl mSvkhla' Wig iß,k uy; fkd;sîu ksid fndfyda f,v frda.j,g uqyqK §ug;a isÿ fjkjd' fï lshkak hk hqj;sh;a wêl ;rndrej ksid jir .Kkdjlau ÿla úo,d' weh kñka Nikki' jhi wjqreÿ 34 hs' nr rd;a;,a 455hs' mjqf,a ishÆu fokd wêl nßka hqla; nj weh ioyka lrkjd' kuq;a ta whg;a jvd weh nßka jeäùu wehgu m%Yakhla fj,d' fndfydal,a isg lEu md,kh l<;a nr kï wvq fj,du keye'


,ug uf.a nr yßu ysirohla jqKd'' nr wêl ksid uf.a YÍrh fõokd ÿkakd '' uu ta foag ffjr lrkjd''ta;a uu ys;=jd fïl uf.a Yßrhfka lsh,d' uu lEug weíneys fj,d ysáfha'' miqj uu ;SrKh l<d lEu ú;rla md,kh lr,d neye nr ke;s lr .kak ´k lsh,d'' ta ksid uu ;SrKh l<d ffjoHjrfhla uqK .efykak'' Tyq lsõjd ug uq,skau lsf,da 50la wvq lrf.k tkak lsh,d' uu lEu yd iq¿ iq¿ jHdhdï lr,d nr wvq lr.;a;d'' miqj ug ie;alula l<d nr wvq fjkak'' ta wdydr Ô¾K moaO;sh noaO lsÍfï ie;alula^Gastric bypass surgery& wk;=rej uu idudkH flfkl=f.a nr olajd uf.a nr wvq jqKd'' fïlg ug f.dvla Woõ lf¾ ffjoH Nowzaradan' uf.a oeka uf.a nr 194hs' uf.a nr ÿlrf.k hkak uu W;aiy lrkjd'' kuq;a ug uf.a lg md,kh lr.kak neß fjhso lsh,;a nhla ;sfhkjd''kuq;a uf.a krl mqreÿ ke;s lr.kak ´k ,

weh tfyu lshkjd'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips