ජීවිතේ තිබුණු ආශාවක් ඉටුකරගන්න ගිය ප්‍රභූ දේවා, ආරූඪ වෙලා කපුරු ගිනි ගොඩකට බිළිවුණු හැටි - වීඩියෝ
Ôúf;a ;snqKq wdYdjla bgqlr.kak .sh m%NQ foajd" wdrEV fj,d lmqre .sks f.dvlg ì<sjqKq yeá - ùäfhda
Jan 04, 2017 01:42 pm
view 3323 times
0 Comments

Ôúf;a ;snqKq wdYdjla bgqlr.kak .sh m%NQ foajd" wdrEV fj,d lmqre .sks f.dvlg ì<sjqKq yeá - ùäfhda

;j;a ;reKhka isõfofkl=;a óg fmr jir j,§ wdrEVfj,d ñh.syska

nÿ,a," miair m%foaYfha mdi,a isiqfjl= jQ úYajrdcd m%NQ foajd miq.sh Èfkl wd.ñl W;aijhlg iyNd.sfj,d ;snqKd'

Tyq b;du wdYdjfka ysÜfha ish m%foaYfha fldaúf,a mj;ajk jd¾Isl >k foú W;aijhg iyNd.sfjkak'

b;ska fï jif¾§ Tyqg ta wjia:dj Wodfj,d ;snqKd'

ta úYajrdcd m%NQ foajdg >k foúhkaf.a W;aijfha§ ykqudf.a pß;h r`.Û oelaùughs'

Tyq ;ukaf.a pß;h r`.Û oelaùug fldaú, wi< ;snQ yilg ke. ;sfnkjd'

.ig ke.a. úYajrdcd fï mdi,a isiqjd ykqud fuka ìug mksoa§ .i uq, weúf,ñka ;snqKq lmqre fm;s .skakg jeá,d ;sfhkjd'

fï fya;=fjka Tyqf.a YÍrhg .sks weú,S we;s w;r miqj ms<siaiqï ;=jd, ksid ñh.syska lsh,d ;uhs wm jd¾;dlre i|yka lf<a'

óg fmr tu W;aijhka mj;ajk w;r;=r§ ;j;a mqoa.,hka y;rfofkla fï úÈhg ñh.syska ;sfnk njhs m%foaYjdiSka i|yka lf<a'


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *